Regulamin Grodu Królestwa Wolnych Słowian

Regulamin przystąpienia do królestwa Wolnych Słowian

Definicje:

• Czym jest klucz do Królestwa Wolnych Słowian?

• Kto może ubiegać się o wydanie Klucza do Królestwa Wolnych Słowian?

• Jak można otrzymać klucz

• Czym jest Gród?

• Obowiązki posiadacza Klucza.

• Przywileje posiadania klucza.

• Zasady panujące w Grodzie.

• Kim jest Kasztelan?

-1-

Klucz Królestwa Wolnych Słowian jest to identyfikator zawierający:

-pseudonim

-indywidualny numer klucza

Osoby posiadające Klucz są członkami społeczności Królestwa Wolnych Słowian i ma pełne prawo do korzystania ze wszystkich profitów z tym związanych.

-2-

O wydanie klucza może ubiegać się osoba pełnoletnia bądź prawny opiekun niepełnoletniego.

Warunkiem jest posiadanie obywatelstwa polskiego tożsame z polską i słowiańską tradycją.

-3-

Uzyskanie klucza wiąże się z opłatą w kwocie 100zł. za osobę do piątego dnia każdego miesiąca z góry. W przypadku dzieci w wieku poniżej 12 lat kwota wynosi 50zł. W tytule proszę podać email albo numer klucza.

Konto Stowarzyszenia PKO 29 1020 2964 0000 6202 0183 8366

Dopisek: Darowizna Królestwo Wolnych Słowian, pseudonim, adres e-mail

-4-

Gród jest to nieruchomość wynajęta lub nabyta przez

Stowarzyszenie Królestwa Wolnych Słowian w celu:

-budowania społeczności

-gromadzeniu zapasów żywności i rzeczy niezbędnych

do przetrwania w trudnych czasach

Do Grodu wstęp mają wyłącznie osoby, które:

-posiadają klucz KWS

-opłacają comiesięczne składki

-5-

Obowiązki posiadacza klucza:

-robienie wspólnych zapasów

-rozbudowa infrastruktury

-opiekowanie się inwentarzem

Detale obowiązków:

-każdy członek 12 lat i powyżej jest zobowiązany do

prac gospodarczych w ilości 8 godzin w miesiącu.

-każda osoba poniżej 12 lat jest zachęcana do aktywnego uczestnictwa

w/w pracach gospodarczych zgodnie ze swoimi możliwościami i predyspozycjami

-godziny powinny zostać odpracowane w miejscu spotkań, efektywnie

wykorzystując do budowania koniunktury danego miejsca

-w przypadku, jeśli dana osoba nie może odpracować w/w godzin jest

zobowiązana do wpłaty darowizny w wysokości 30zł/h na rzecz

Stowarzyszenia z przeznaczeniem na dane miejsce lokalne do którego przynależy

Zagubienie klucza niezwłocznie zgłaszamy Kasztelanowi

-6-

Przywileje posiadania klucza:

-wsparcie organizacyjne

-dostęp do Grodu wyposażonego w media i zabudowania przeznaczone

na zapasy i hodowlę zwierząt

-dla osób, które wniosą wkład w postaci zapasów, narzędzi itp. możliwość

skorzystania ze zniżki na żywność nawet do 20%

-łączność radiowa z całą Polską

-wspólne warsztaty Słowian – wsparcie psychologiczne oraz duchowe

-dla przedsiębiorców możliwość wsparcia rozwoju prywatnego biznesu

związanego z pomocą dla dobra ludzkości

-w razie skrajnego przypadku miejscowego zagrożenia w Grodzie

możliwość przeniesienia do sąsiedniego

-7-

Zasady współdzielenia przez członków Grodu:

-miejsce jest wspólnym dobrem, o które wspólnymi siłami się opiekujemy i dbamy

-szanujemy się i nie narzucamy innym swoich przekonań i ideologii

-nigdy nie narażamy zdrowia i życia osadników na niebezpieczeństwo

-nie tworzymy problemów tylko szukamy rozwiązań

-zakazuje się posiadania oraz używania środków zakazanych prawnie na

terenie danego punktu

-osadnicy łamiący regulamin po trzecim ostrzeżeniu zostaną wydaleni z Grodu

Kasztelan pełni funkcję zarządcy Grodem i ma prawo do odwołania członków Królestwa Wolnych Słowian w momencie rażących naruszeń regulaminu lub nie wywiązują się z powierzonych im zadań.

-8-

Kim jest kasztelan?

Kasztelan to główny koordynator pracy oraz bezpieczeństwa Grodu

pozostający w stałym kontakcie z Osadą Główną.

Dane stanowisko jest procesem naturalnego wyklarowania się

lidera wśród danej grupy zaakceptowany przez zarząd Stowarzyszenia.

Odgórnym zwierzchnikiem nad Kasztelanami jest Dziki który decyduję o powołaniu oraz odwołaniu Kasztelanów ze stanowiska.